Teiji Furuhashi – LOVERS – Kyoto

– Jul.24 2016
@Kyoto Art Center
Restration project & Exhibition

Restoration : Shiro Takatani, Ken Furudate, Ryo Shiraki, Satoshi Hama

see info…